نشریه دانشجویی آسیاب (ASIYABSJ) - واژه نامه اختصاصی